Hoofdlijnen Beleidsplan Dogs Make a Difference (DMD) 2014-2017

I Inleiding

1. Vrijwilligers doen hun eerste ervaringen met hondenbezoeken op bij mensen die aanspreekbaar zijn, zoals ouderen, lichamelijk gehandicapten en schoolkinderen. Bezoeken die extra vaardigheden van de vrijwilliger vereisen betreffen cliënten die beperkte verstandelijke vermogens hebben, dementie, of psychische problematiek, al dan niet in combinatie met lichamelijke beperkingen, en kinderen met een ontwikkelingsachterstand of psychische problemen.

2. Om kostendekkend te zijn (kosten: huur van ruimte voor hondentests en workshops, koffie/thee, folders, advertenties, pr-materiaal, reiskosten intakebezoek nieuwe vrijwilligers, kantoorkosten, website en dergelijke) worden subsidies aangevraagd en wordt o.a. op de website gewezen op de mogelijkheid om te doneren. Voor de bezoeken van vrijwilligers met hun hond werd tot voor kort geen geldelijke bijdrage gevraagd, noch aan instellingen noch aan particulieren.

3. DMD werkt(e) voornamelijk in Nijmegen en omgeving, waaronder Ede, Groesbeek, Wijchen en er wordt sinds 2015 een instelling bezocht (ver) buiten de regio Nijmegen, namelijk in Tienray.

4. De instellingen en individuele cliënten die bezocht worden behoren tot verschillende doelgroepen, waaronder (dementerende) ouderen (thuis, verzorgingshuis, verpleeghuis, dagopvang), schoolkinderen, jongeren in de psychiatrie, verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten (instellingen, dagopvang).

II Toekomst 2014-2017

Vrijwilligers
Het werven van vrijwilligers is een voortdurend aandachtspunt.

Wij streven om het aanbod van bezoeken te bestendigen en uitgebreiden met meer bezoeken:
a) uitbreiding van het aantal vrijwilligers, instellingen, cliënten, AAA (Animal Assisted Activities),
b) uitbreiding van het aantal bezoeken aan meer complexe doelgroepen, AAA,
c) met aan b gekoppeld de mogelijkheid tot de ontwikkeling van AAT (Animal Assisted Therapy).

Vrijwilligers met speciale taak
Met medewerking van (meer) vrijwilligers met een speciale taak (anders dan hondenbezoek) zal het mogelijk zijn om de grote hoeveelheid werkzaamheden uit te voeren. In het bijzonder zal getracht worden om vrijwilligers in te zetten voor administratieve taken en om contacten met de vrijwilligers (individueel en als groep) te onderhouden. Met dit laatste streeft het bestuur ernaar om een goed vrijwilligersbeleid nader vorm te geven (deadline 2015). In de toekomst wordt gestreefd naar het aanstellen van een coördinator-vrijwilligers en een vrijwilliger voor PR-activiteiten en (al dan niet in combinatie) voor fondsenwerving.

Acquisitie van instellingen/cliënten
Voortdurend aandachtspunt, de vraag is hoe uit te breiden richting complexe doelgroepen in de ouderenzorg, GGZ-instellingen en penitentiaire instellingen.

Financiële bijdrage voor bezoek
In verband met het feit dat de vrijwilligers die op bezoek gaan bij complexe groepen vooraf een aantal specifieke workshops aangeboden krijgen.
M.b.t. het vaststellen van de hoogte van de bijdrage hanteren we voorlopig het overlegmodel. In principe wordt met de instelling besproken of een bijdrage mogelijk en hoe hoog het bedrag is. Bij individuele bezoeken wordt een aangepaste bijdrage besproken.

Fondsen en subsidies
Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Zowel voor het financieren van de dagelijkse kosten als voor het financieren van speciale projecten.
Een evaluatieonderzoek die uitgevoerd wordt door een studente communicatie (NCOI), met het doel te komen tot een advies over het optimaliseren van de communicatie met bestaande en potentiële instellingen die onze diensten afnemen.

Ontwikkeling van Workshops
Concreet perspectief workshops/ontwikkeling:
De stichting zal de komende jaren inzetten op het aanbieden van:
Bestaand:
Workshop ‘Omgang met de hond tijdens bezoek (AAA)’
Workshop ‘Non-verbale communicatie met cliënten’
Workshop ‘Trucjes met de hond’
Nieuw:
Workshop ‘Wat is dementie’
Workshop ‘Interventie met de hond volgens methode Feuerstein’ bij LVB cliënten en cliënten met psychische problemen. (in ontwikkeling)
Aanpassing van de huidige hondentests voor complexe doelgroepen.

Onderzoek
DMD streeft naar uitbreiding van onderzoeken op verschillende gebieden die betrekking hebben met de ontmoeting hond-mens tijdens bezoeken bij de verschillende zorg instellingen. Afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd door studenten van de HAN, bij Karakter in Ede.
In 2015 jaar lopen twee onderzoeken naar:
De communicatie van DMD met verschillende instellingen (afstudeer scriptie bij NCOI)
Verwen, behouden en motiveren van vrijwilligers (afstudeer onderzoek bij HAN toegepaste psychologie).
Studie jaar 2015-2016: stage minor ‘Inzet van dieren in training, therapie en coaching’ aan de CAH Vilentum Hogeschool in Dronten.
III Toekomstperspectief voorbij 2017

Effectonderzoek
Het uitvoeren van effectonderzoek, door DMD, is een optie is die benut kan worden, daar waar DMD-bezoeken op regelmatige en gestructureerde basis plaatsvinden.
Voor het doen van onderzoek zijn financiële middelen nodig. Hiervoor is vereist dat onderzoek wordt opgezet in nauwe samenwerking met de instelling waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Tevens moeten de mogelijkheden om onderzoek samen met een onderzoeksinstituut uit te voeren worden onderzocht, dit om de financieringskansen te vergroten.

Regionaal-Landelijk
Uitbreiding van het werkterrein naar andere regio’s hangt nauw samen met de beschikking over financiële middelen, en mankracht in andere regio’s.
DMD bevindt zich op een kruispunt van drie provincies: Gelderland(-Zuid), Noord-Brabant(-Oost) en Limburg(-Noord). Dit biedt mogelijkheden om binnen deze drie provincies uit te breiden. Het is daarbij van belang om gedurende een bepaalde periode te focussen op één stad/dorp.

Beloning
De wens bestaat om de kosten voor de coördinatie van alle werkzaamheden van DMD op termijn te belonen, bijvoorbeeld op declaratiebasis via subsidiëring van projecten.

Academie
Het bestuur streeft in de verre toekomst naar de oprichting van de ‘DMD-Academie’: ‘Centrum voor expertise op het gebied van honden in contact met mensen in een kwetsbare positie’.
Hierin wordt bestaande ervaringskennis, opleiding en onderzoek geconcentreerd.
Voor een dergelijk instituut is contact en samenwerking met bestaande initiatieven op het gebied van AAA, AAT en AAI, van belang, om te komen tot een zinvolle en levensvatbare opzet. Dit vereist samenwerking met medespelers op dit terrein.
Belangrijk aandachtspunt in het kader van de Academie is de mogelijkheid/noodzaak om opleidingen die de stichting ontwikkelt te certificeren. Het krijgen van een keurmerk zal de nodige kosten en tijdsinvesteringen met zich meebrengen.